Engångshandskar
Handskar av nitril, vinyl och i sista hand latex.
Engångsprodukter och ska finnas i originalförpackning
Munskydd ll och llR
Engångsprodukter och ska finnas i originalförpackning
Skyddsglasögon
Skyddsvisir
Fabrikstillverkade
Plastförkläden både lång och kort ärm
Engångsprodukter och ska finnas i originalförpackning
Handsprit minst 70%
Måste vara obrutna förpackningar
Ytdesinfektion minst 45%
Måste vara obrutna förpackningar
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan.
Personuppgiftsansvarig är omsorgsnämnden i Borlänge kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, servicecenter, 781 81 Borlänge kommun eller via mail, varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud

Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm E-post till datainspektionen
Telefon 08-657 61 00
När någon annan lämnar personuppgifterna
Utöver ovan nämnda gäller även;

I och med att ditt ärende avslutas upphör även samtycket.

Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.