1. Kontaktuppgifter
  2. Beskrivning
  3. Kriterier
  4. Ekonomi
  5. Förhandsgranska
  6. Skicka in
Ansökan Stora Evenemangsstödet
Namn på evenemanget


Förening/aktör
Kontaktperson
GDPR
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen och gällande regler för personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Näringslivskontoret, Borlänge kommun.
Vid frågor kring denna personuppgiftsbehandling kontakta evenemangslots@borlange.se
Beskrivning av evenemanget
Besöksnäring
Under den här rubriken berättar du som arrangör hur evenemanget kan bidra till ökad turistekonomisk omsättning, i form av flera gästnätter, ökad handel och restaurangbesök med mera. Hur många besökare/åskådare- och deltagare kommer att nås?
Media och varumärket Borlänge
Här berättar du hur evenemanget ska stärka varumärket Borlänge. Möjligheter för ökad media-aktivitet på plats, former av media, hur arrangören skapar ett medialt intresse, evenemanget ska nå ut i sociala medier och i vilket omsättning. Berätta hur "Sveriges trevligaste stad" och "Trevligt Folk" kan användas under evenemanget.
Uppfyllelse av kriterier
Tänk igenom hur evenemanget uppfyller följande kriterier och besvara varje punkt så utförligt som möjligt. Beskriv vad evenemangsstödet ska användas till och motivera varför Borlänge kommun ska stödja evenemanget
Bidra till Borlänges ekonomiska tillväxt / Bidra till ökat besöksantal
Berätta om vilka som kommer, hur de reser till/från staden, vad de gör förutom att medverka vid evenemanget, hur handeln och staden påverkas av evenemanget, vilka involveras, skapar evenemanget arbetskraft...
Bidra till att stärka varumärket Borlänge
Beskriv hur evenemanget får ut "Borlänge" till besökaren/deltagaren/media och berätta hur ni kommer att använda er av "Sveriges trevligaste stad" och kampanjen "Trevligt Folk" i samband med er marknadsföring
Bidra till ett starkare föreningsliv
Samarbeten och engagemang med andra föreningar är en förutsättning för att få stora evenemang att bli hållbara. Vilka arbetssätt har ni för att få mer människor att bli engagerade i föreningslivet i Borlänge? Berätta
Ekonomi
Till evenemangsstödsansökan ska en budget bifogas. Det förutsätts att den sökande arrangören inte har skulder till Borlänge kommun eller Kronofogden. Använd gärna budgetmallen på hemsidan för att redovisa evenemangets budget.
Bifoga budget för evenemanget
Bifoga balans- och resultaträkning för sökande aktör
Övrigt
Härmed intygas att vi kommer uppfylla följande punkter:
Evenemangsarrangören ska dessutom genom dialog med evenemangslotsen eller på annat sätt (ex. referenser) uppvisa att evenemanget håller genomgående god kvalitet. Arrangören ska visa på kunnande, kreativitet och kompetens