1. Information
  2. Anmälan specialkost
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Information till dig som fyller i anmälan om specialkost
Vänligen läs och ta del av nedan information innan du fyller i anmälan om specialkost. En ny anmälan ska lämnas inför varje höstterminsstart, gäller skola/gymnasium. Tänk på att vid förändring och/eller byte av enhet är du som vårdnadshavare ansvarig för att lämna anmälan /intyg till den aktuella förskolan/skolan/gymnasium. Om ditt barn inte längre är i behov av specialkost ska en avanmälan av specialkost fyllas i. Meddela även ansvarig pedagog, då denne behöver information om detta.
Koster som erbjuds
Borlänge kommun erbjuder fläskfri- och vegetarisk kost. Vegankost kan erbjudas men näringsriktigheten kan inte fullt garanteras.
Specialkost av medicinska skäl
Erbjuds till dig som inte kan äta den ordinarie maten (allergi, överkänslighet.) Anmälan ska då kompletteras med en medicinsk anteckning från sjukvården, kan bifogas digitalt eller lämnas till köket på den förskola/skola barnet går. Har barnet både glutenintolerans och mjölkproteinallergi så önskar vi få veta om ni tillåter att vi använder/serverar någon av Oatlys produkter. Meddela om ni godkänner detta under övrig information.
Specialkost av andra medicinska skäl "anpassad kost"
Erbjuds vid ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ex. adhd, aspbergers eller autism. Kryssa då i rutan för detta och komplettera med en medicinsk anteckning från sjukvården (ex. Bup- barn och ungdomspsykiatrin) Om ingen diagnos finns, men behov finns så kontakta skolsköterskan.
Om barnet/eleven ex. blir röd runt munnen av att äta tomat eller liknande, lindrig överkänslighet fyll i den informationen som behövs i rutan övrig information.
Fält som är markerade med en stjärna är obligatoriska uppgifter, övriga fält är valfria. Har ni frågor så kontakta köket på förskolan/skolan. Det är viktigt att ni känner er trygga med den specialkost som serveras.
Information om personuppgiftsbehandling
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som förnamn, efternamn enhet och specialkost. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna servera dig rätt specialkost.
De uppgifter vi behandlar är de som du lämnar till oss och de är nödvändiga för att vi ska kunna servera säker mat. Om inte uppgifterna lämnas kan vi inte erbjuda specialkost. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är den lagliga grunden, behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är i behov av specialkost.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Foodit, och med dem har vi personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: kommun@borlange.se Du når vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@borlange.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsyningsmyndigheten Datainspektionen.
Anmälan specialkost
Barn/elev
Specialkost
(vegetabilier + mjölkprodukter + ägg)
Telefon till vårdnadshavare/anhörig i händelse av akut födoämnesreaktion
Fungerar det inte, kommer du inte vidare? Klicka här