1. Faderskapsanmälan-Information
  2. Personuppgifter
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Information innan ni lämnar uppgifter
• Att fastställa faderskap är lagstadgat då barnet har rätt att få uppgift om sitt biologiska ursprung. Det betyder att man är skyldig att lämna alla uppgifter man har till utredare på familjerätten och att komma till oss för utredning när man blir kallad.
• Faderskapet ska fastställas i den kommun barnet och mamman är folkbokförda, så kontrollera att ni tillhör Borlänge Kommun innan ni fyller i uppgifterna.
• Man kan komma och lämna uppgifter om föräldrarna innan barnet är fött men inte före graviditetsvecka 23.
• Till besöket behöver man ha med sig giltig legitimation!
• Om ni är ett par och barnet har tillkommit genom insemination vid svensk vårdinrättning behöver man ha med sig intyg om att fadern/den som bär barnet har samtyckt till behandlingen. Om du är ensamstående och har inseminerat dig i eller utanför Sverige ska intyg även uppvisas från den klinik du besökt utanför landet, tex i Riga och Danmark.

• Om ni önskar att vi gör rättsgenetisk undersökning (DNA) för att undersöka om en man är far till ett barn så kan detta göras efter att barnet har fötts.

• Har ni gemensamma barn sedan tidigare och varit på familjerätten och fastställt faderskapet? Då har ni möjlighet att få alla handlingar hemskickade och ordna med egna vittnen – skriv gärna till det under rubriken övriga uppgifter.
• Under övriga uppgifter vill vi veta om ni behöver tolk vid besöket och i så fall på vilket språk, om ni vet/misstänker att det kan finnas fler män aktuella som fäder och om ni har önskemål gällande besökstider.

Information om personuppgiftsbehandling GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn och adress. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga skyldighet att fastställa faderskap för ett barn enligt 2 kap 1 § föräldrabalken.
De uppgifter vi behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss eller de uppgifter vi får från Skatteverket gällande barn som föds eller flyttar till Borlänge Kommun. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med beslutad dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att meddelas Skatteverket och ligga till grund för registrering av faderskap/föräldraskap för era barn. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part under förutsättning att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU om det inte sker på din begäran.
Personuppgiftsansvarig för denna behandling är socialnämnden i Borlänge kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail. Du når vårt dataskyddsombud på mail. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Övriga uppgifter
Behov av tolk
Barnet
Viktig information
Föräldrarna/Föräldern ska ha giltig legitimationshandling med sig till mötet