1. Information
  2. Anmälan om hygienlokal
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
För att skicka in en anmälan för hygienlokal och andra åtgärder går det att skriva i PDF:en och sedan skicka in den till miljökontoret, skulle det mot förmodan inte fungera, måste du ladda ner filen först. Om du agerar för ett företag kommer du bli kontaktad av en handläggare.
För att se vilka behandlingar som är anmälningspliktiga eller för mer information klicka här
I vår e-tjänst anmäler du ärenden gällande:
• Starta anmälningspliktig verksamhet.
• Ändring av befintlig verksamhet, till exempel om du ska börja med anmälningspliktig behandling eller om du ska bygga om i lokalen.
• Byte av lokal.
• Tillfällig verksamhet. Om du till exempel ska vara med på en mässa eller festival eller om du är gästutövare under en begränsad tid.
Anmälan ska vara inne senast 6 veckor före planerat startdatum. Du ska bifoga en ritning över lokalen där fasta installationer är med, till exempel handfat och toalett. Ritningen behöver inte vara skalenlig utan det räcker med en enklare ritning, det går bra att till exempel rita för hand och sedan fota. I vissa fall kan vi även begära in kompletterande handlingar men vi kontaktar dig om vad det är vi behöver. Det kan vara till exempel mer information om vatten om du har egen brunn eller rengöringsrutiner för instrument.
Avgift
Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan.
Vad händer när du har skickat in ärendet?
Ansökan tas emot av miljökontoret och blir fördelad till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress eller telefonnummer under tiden vi handlägger ditt ärende.
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan. Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Borlänge kommun.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, servicecenter, 781 81 Borlänge kommun eller via mail kommun@borlange.se, varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm datainspektionen Telefon 08-657 61 00
När någon annan lämnar personuppgifterna Utöver ovan nämnda gäller även; Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan. Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Ärendet avser:
Sökande (Juridisk person)
Verksamheten (Platsen)
Typ av verksamhet
Följande handlingar ska bifogas om underlaget finns tillgängligt:
Planritning
Enkel ritning på lokalen och dess fasta inredning t.ex. handfat eller toalett
Sökande