1. Information
  2. Nominering till pedagogiska priset
  3. Kvitto
Pedagogiska priset delas årligen ut till personal eller arbetslag i kommunen som på ett betydande sätt arbetat för barnets eller elevens gynnsamma utveckling och måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att dela ut priset. Priset delas ut till en enskild medarbetare eller ett arbetslag inom den kommunala för-, grund- och gymnasieskolans eller vuxenutbildningens verksamhetsområde.

Prispengarna 25 000 kronor kan användas till fortbildning och studiebesök för att utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.
Pristagare utses utifrån följande kriterier:
  • Antal som blivit berörda av personalens/arbetslagets arbete.
  • Om personalens/arbetslagets arbete haft avgörande betydelse för barnets/elevens gynnsamma utveckling och måluppfyllelse.
  • Om personalens/arbetslagets engagemang påverkat verksamheten utöver det vanliga arbetet.
Vem tycker du ska få priset 2021?
Skicka in din nominering senast den 1 december 2021 genom att använda e-tjänsten nedan. Det är elever, vårdnadshavare eller kollegor som kan nominera. Chefer inom bildningssektorn ombeds att inte nominera. Beslut om pristagare eller pristagarna fattas av barn- och utbildningsnämnden eller gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2022. Prisutdelning sker i februari 2022.
Det kan till exempel vara beskrivning av personalens engagemang för barnets utveckling och hur arbete har skett utöver det vanliga för att eleven ska nå högre mål utifrån t.ex. extra anpassning av undervisning, utveckling av arbetssätt och metoder för att väcka engagemang och lust att lära, arbete med jämställdhetsfrågor för att minska skillnader i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor eller för att skapa trygghet och arbetsro i skolan.
Vem är du som nominerar?