1. Information
  2. Ansökan/anmälan
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5)
Den som är ansvarig för verksamheten ska underteckna anmälan.
Minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten eller genomföra en anmälningspliktig ändring bör anmälan inlämnats till miljönämnden.
För mer information klicka här.
Förändring av verksamheten ska också anmälans till miljökontoret på samma blankett.
Ansökan/anmälan ska skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge alternativt till miljokontoret@borlange.se
Avgift
Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan.
Vad händer när du skickat in ärendet?
Ansökan tas emot av miljökontoret och blir fördelad till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress eller telefonnummer under tiden vi handlägger ditt ärende.
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan. Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Borlänge kommun.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, servicecenter, 781 81 Borlänge kommun eller via mail kommun@borlange.se , varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud: dataskyddsombud@borlange.se
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se Telefon 08-657 61 00
När någon annan lämnar personuppgifterna Utöver ovan nämnda gäller även; Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan. Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Ärendet avser:
Sökande (Juridisk person)
Verksamheten (Platsen)
Information om verksamheten
Solariet är:
Antal solariebäddar:
Följande handlingar ska bifogas om underlaget finns tillgängligt.
Planritning
Enkel ritning över lokalen
Tillståndsnummer
Om verksamheten är tillståndspliktig bifogas Strålsäkerhetens tillståndsnummer samt tillståndsvillkor.