1. Information
  2. Anmäl intresse
  3. Referenser
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Vill du arbeta som tolk eller översättare?
Om du är utbildad tolk enligt Kammarkollegiet, av Kammarkollegiet auktoriserad tolk eller av Kammarkollegiet auktoriserad översättare är du välkommen att göra en intresseanmälan. Vi arvoderar alla våra tolkar, det är alltså inte möjligt att fakturera oss. Vi förmedlar tolkuppdrag via en app som vi självklart hjälper dig att komma i gång med.
Din intresseanmälan är giltig i sex månader från ankomstdatumet.
Personuppgiftsbehandling
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Språktolknämnden i Dalarna. Dina personuppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga din intresseanmälan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa din identitet och kompetens.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt rättslig förpliktelse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter och dela dina personuppgifter med tredje part i enlighet med gällande lagstiftning.
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras samt gallras utifrån gällande lagstiftning och Borlänge kommuns arkiverings- och gallringsbestämmelser. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss per post eller e-post varefter din begäran prövas.
E-postadress
Postadress
Tolkförmedlingen
Borlänge kommun
781 81 Borlänge kommun
Kommunens dataskyddsombud nås per e-post på dataskyddsombud@borlange.se
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området.
08-657 61 00
Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Körkort?
Av Kammarkollegiet auktoriserad översättare
Av Kammarkollegiet auktoriserad tolk
Utbildad tolk enligt Kammarkollegiet
Tolk med övriga utbildningar
Bifoga vidimerade kopior av intyg, utbildningsbevis och auktorisationsbevis
Har du gjort Tolkservicerådets tolktest?
Har du tolkat professionellt tidigare?
Tolkar du åt annan tolkförmedling?
Har du någon annan sysselsättning just nu?
Vänligen välj minst ett alternativ
Vänligen fyll i tider du kan tolka
Måndag


Tisdag


Onsdag


Torsdag


Fredag


Lördag


Söndag