1. Information
  2. Klagomål
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Upplysningar
Miljökontoret handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa eller miljön. Det kan t.ex. röra sig om klagomål på inomhusmiljön i bostäder, buller eller nedskräpning.
För att anmälan om olägenheter ska kunna handläggas krävs att:
Olägenheter innebär en risk enligt miljöbalken. I miljöbalken är definitionen på olägenheter för människors hälsa: en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 
Störningen pågår i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått med nu upphört handläggs inte.
Du bör ha kontakt och påpekat störningen för fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller den person som orsakat störningen.
Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att klagomålet inte kan handläggas. Uppgifterna i lämnad anmälan och handlingar som uppstår i ärendet är normalt sett allmänna och offentliga handlingar.
Ärendegången är huvudsakligen skriftlig och regleras utöver miljöbalken även av förvaltningslagen, kommunallagen och viteslagen.
Anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 78181 Borlänge alternativt till miljokontoret@borlange.se
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan. Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Borlänge kommun.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, servicecenter, 781 81 Borlänge kommun eller via mail kommun@borlange.se , varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud: dataskyddsombud@borlange.se
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se Telefon 08-657 61 00
När någon annan lämnar personuppgifterna Utöver ovan nämnda gäller även; Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan. Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
För att du ska kunna fylla i PDF:en i webbläsaren Firefox och Internet Explorer behöver du spara ner PDF:en först.
Anmälaren (den som störs)
Uppgifter om den som orsakar störningen
Uppgifter om störning
Klicka i vilken rubrik som stämmer överens med störningen
Tidigare kontakter med den som stör, fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren