1. Information
  2. Musikskola
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Välkommen
Här kan du ansöka till musikskola, säga upp plats eller ansöka om byte av kurs/instrument. Välj i nästa steg.
Priser
600 kronor per termin och ämne.
Enbart kör eller orkesterspel 450 kronor per termin.
Instrumenthyra 450 kronor per termin.
Terminsavgiften måste betalas för de elever som inte senast den 15 september, respektive 15 januari anmält att de vill sluta
Du fortsätter automatiskt När man börjat på en kurs är man medlem i musikskolan och behöver inte anmäla sig på nytt varje år. Anmälan som görs nu gäller tills uppsägning sker.
Musikskolans personuppgiftsbehandling
För att kunna bedriva och administrera verksamheten behöver Musikskolan i Borlänge kommun behandla sina elevers och vårdnadshavares personuppgifter. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att utföra en syssla av allmänt intresse. Personuppgifterna lagras så länge den registrerade eleven är inskriven på musikskolan. Uppgifterna delas inte med tredje part.
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Vänd dig då till Kulturnämnden via kultur-fritidsnamnden@borlange.se .
Om du har frågor kring Borlänge kommuns behandling av personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Elevens uppgifter
Vårdnadshavare