Vill du vara volontär?
Kan du som förening eller organisation förgylla vardagen för Borlängebon genom volontärarbete under omständigheterna med covid-19?

Här kan du fritt notera och beskriva det du kan hjälpa till med.

Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Borlänge kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, servicecenter, 781 81 Borlänge kommun eller via mail, varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud

Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm E-post till datainspektionen
Telefon 08-657 61 00
När någon annan lämnar personuppgifterna
Utöver ovan nämnda gäller även;

I och med att ditt ärende avslutas upphör även samtycket.

Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.