1. Information
  2. Ansökan om att hålla orm
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Anmälan enligt Hälsoskyddsföreskrifter för Borlänge kommun (1999:87)
Information enligt ovan kan lämnas på separat papper om den inte får plats på blanketten.
Tillstånd kan endast lämnas till myndig person.
För att tillstånd ska ges krävs att Statens jordbruksverks Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks Föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:17) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby samt Sveriges herpetologiska riksförenings riktlinjer, följs.
Ansökan/anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till miljokontoret@borlange.se
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan. Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Borlänge kommun.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, servicecenter, 781 81 Borlänge kommun eller via mail kommun@borlange.se, varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud: dataskyddsombud@borlange.se
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se Telefon 08-657 61 00
När någon annan lämnar personuppgifterna Utöver ovan nämnda gäller även; Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan. Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Sökande
Fastighet där ormen hålls
Ansökan avser följande orm/ormar
Art (även det latinska namnet)
Antal
Giftig
Var ska ormen hållas?
Är bostadens ventilationsdon, dörrar, fönster och dylikt rymningssäkra?