1. Information
 2. Återkoppling
 3. Gör en anmälan
 4. Förhandsgranska
 5. Skicka in
Visselblåsarfunktion för Borlänge kommun
Varför har Borlänge kommun en visselblåsarfunktion?
Syftet med Borlänge kommuns visselblåsarfunktion är att minska risken för att korruption eller oegentligheter förekommer i verksamheten. Borlängebon ska känna sig trygga med att vi i Borlänge kommun alltid fattar beslut med största möjliga öppenhet och integritet. Vi kan aldrig acceptera korruption eller mutor i någon form.
När ska funktionen användas?
Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter och upplever att det inte är möjligt att hantera frågan inom den egna organisationen. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att närstående gynnas på något sätt. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.
Vem kan anmälas?
Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Borlänge kommun, t ex vara förtroendevald, vara en högre chef eller vara en person som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När det gäller enhetschefer ska frågan i första hand hanteras längre upp inom den egna organisationen.
När ska funktionen inte användas?
Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhet med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du också vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.
Hur hanteras anmälningarna?
Anmälningarna går till två höga tjänstepersoner inom Borlänge kommun, som ser alla inkommande ärenden. Om en anmälan skulle gälla någon av dessa personer, så kopplas den personen bort från den fortsatta hanteringen.

Någon av dessa tjänstepersoner gör en första bedömning och utreder sedan ärendet så långt det är möjligt. Vid behov görs utredningen av en extern part/revisor.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men inte som ett visselblåsarärende. Det kan till exempel handla om en chef längre ned i organisationen eller om mindre allvarliga misstankar. Tipset skickas då vidare i organisationen med begäran om utredning och svar till visselblåsarfunktionen.

Tips som inte ligger inom funktionens uppdrag, det vill säga inte handlar om oegentligheter eller är mer av karaktären synpunkter, skickas direkt till berörd nämnd eller sektor för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.
Anmälan är allmän handling
Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

En anmälan kan lämnas anonymt. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, t.ex. dokument med e-postkonversationer, bilder, scannade dokument, chatloggar och dylikt. Du som anmäler kommer dock inte att kunna få någon återkoppling i ärendet, därför att utredningar i personalärenden i normalfallet omfattas av sekretess. Leder utredningen fram till att arbetsgivaren fattar beslut om disciplinära åtgärder så är dock alltid själva beslutet en allmän offentlig handling som kan lämnas ut.
Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.
Anmälan bör innehålla följande information:
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress). Du har rätt att vara anonym men då kan inte kommunen ställa följdfrågor i ärendet.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.
Vilken organisation gäller informationen för?
Utredarna kan behöva ställa kompletterande frågor eller ge återkoppling.
Om du vill kan du därför lämna e-post eller telefonnummer så vi kan kontakta dig.

Detta är frivilligt, vill du vara anonym så skriver du inget nedan.
Visselblåsarfunktion för Borlänge kommun
Vem?
Vad?
Finns det några bevis? (exempelvis bilder, fakturor, filer etcetera)
När och var?