1. Information
  2. Ansökan
  3. Skicka in
Välkommen
Här kan du anmäla dig till introduktionsutbildningen som barnskötare
Vill du arbeta som barnskötare i framtiden?
Har du försörjningsstöd från Borlänge kommun, är du motiverad till studier och vill arbeta inom barnomsorgen?
Följ stegen på nästa sida och klicka på "skicka in" när du är klar.
Sista ansökningsdatum är 19 januari 2020
Information om utbildningen
I den här utbildningen får du möjlighet att lära dig barnskötaryrket samtidigt som du studerar yrkessvenska och vanlig svenska(SFI). Ungefär hälften av tiden är du på en förskola. Resten av tiden är du vuxenutbildningen och läser under ledningen av dina lärare.
- Utbildningen är 30 veckor lång
- Du läser 8 timmar om dagen
- Yrkessvenska för barnskötare
- SFI- studier utifrån dina förkunskaper
- Yrkesundervisning för barnskötare
- Yrkespraktik på kommunal förskola
- Utbildningsstart februari 2020
Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan. Personuppgifterna behövs för att säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag
Personuppgifterna registreras i verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan.
Personuppgiftsansvarig är gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Borlänge kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, servicecenter, 781 81 Borlänge kommun eller via mail, varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud: mail
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, eller mail Telefon 08-657 61 00
När någon annan lämnar personuppgifterna
Utöver ovan nämnda gäller även;
I och med att ditt ärende avslutas upphör även samtycket.
Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Jag har försörjningsstöd i Borlänge Kommun?