1. Information
  2. Avanmälan
  3. Kvitto
Specialkost Avanmälan
Fält som är markerade med en stjärna är obligatoriska uppgifter, övriga fält är valfria.
Har ni frågor så kontakta köket på förskolan/skolan. Det är viktigt att ni känner er trygga med den specialkost som serveras.
Information om personuppgiftsbehandling
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som förnamn, efternamn enhet och specialkost. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna servera dig rätt specialkost.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är den lagliga grunden, behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är i behov av specialkost. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Foodit, och med dem har vi personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: kommun@borlange.se. Du når vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@borlange.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsyningsmyndigheten Datainspektionen.
Avanmälan specialkost
Barn/elev som inte längre är i behov av specialkost
Vårdnadshavare för barn/elev som inte längre är i behov av specialkost
Fungerar det inte, kommer du inte vidare? Klicka här