1. Information
  2. Anmälan
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
När du gör en orosanmälan via vår e-tjänst så hanteras den måndag till fredag 08.00-16.00, helgdagar stängt. Om du gör en orosanmälan utanför kontorstid så hanteras den nästkommande vardag. Om ditt ärende är av akut karaktär bör socialjouren kontaktas via 112.
Nedanstående information gäller inte dig som anmäler som anonym privatperson
Vid inlämnande av personuppgifter, behöver vi spara och behandla personuppgifterna om dig, så som namn samt övriga uppgifter som lämnas i ärendet. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Personuppgifterna behövs för att Socialnämnden ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Det kan till exempel innebära att du som är uppgiftslämnare kan bli kontaktad för förtydligande eller vid en eventuell utredning.
Uppgifterna sparas i vårt verksamhetssystem samt i ett fysiskt arkiv och kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Dina uppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Borlänge kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@borlange.se
Eller på Borlänge kommun, Barn och ungdomsenheten, 781 81 Borlänge.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Barnet/ Ungdomen
Behov av tolk
Språk
Vårdnadshavare/förälder 1
Behov av tolk
Språk
Vårdnadshavare/förälder 2
Behov av tolk
Språk
Anledning till anmälan
Beskriv vad det är som gör dig orolig och hur länge oron har funnits. Beskriv så tydligt som möjligt. Om du är osäker på hur eller vad du ska anmäla kan du kontakta oss via kommunens servicecenter på telefon 0243-74 000.
Är barnet i behov av omedelbart skydd?